Ustawy o transporcie publicznym dla każdego

Transport zbiorowy jest znany każdemu z nas. Jedni go lubią i z niego korzystają, drudzy natomiast nie koniecznie. Każdy ma swoje zdanie w tej sprawie i każdy w swoich argumentach ma trochę racji. Porozmawiamy jednak o prawnym aspekcie tego tematu.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym została uchwalona 16 grudnia 2010 roku. Dokument ten zawiera ogół zasad funkcjonowania, organizacji i finansowania tegoż transportu na terenie państwa i strefie transgranicznej.

Dokument ten dotyczy również żeglugi śródlądowej i morskiej oraz transportu kolejowego. Na mocy tego dokumentu operator może pobierać opłaty za realizację usługi publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto podmiotem finansującym takie przewozy może być budżet państwa oraz samorząd.

Według tej ustawy organizatorem takiego transportu jest gmina, związek międzygminny powiat, związek powiatów, województwo, minister właściwy do spraw transportu a do ich zadań należy : planowany rozwój transportu, organizowanie transportu na danym terenie oraz zarządzanie nim.


Szkolenie prawo zamówień publicznych – szkolenie. Sprawdź


Organizator musi sprawdzić jakie są potrzeby przewozowe mieszkańców, podejmować działania mające na celu realizowanie wyznaczonego planu, oznakowanie środków transportu a także informacja pasażerów.

Organizator musi określić jakie są stawki przewozowe oraz wyznaczyć przystanki. Do zadań samorządów należy utrzymanie w dobrym stanie tych że przystanków.

Ustawa ta zmieniła również podmiot odpowiedzialny za czystość na przystankach, przedtem odpowiedzialny za to był przewoźnik, obecnie odpowiada za to jednostka samorządowa.

Ponadto jednostki terytorialne musza przygotowywać plany zrównoważonego rozwoju transportu.

Do przygotowania takiego planu są zobowiązane:

  • gminy, liczące co najmniej 50 tyś. mieszkańców,
  • powiaty, liczące co najmniej 80 tyś. mieszkańców,
  • związki i porozumienia międzygminne zrzeszające co najmniej 80 tyś. mieszkańców,
  • związki i porozumienia powiatów obejmujące 120 tyś. mieszkańców.

Ponadto przepisy te regulują wszystkie aspekty prawne i społeczne które dotyczą transportu. Była to bardzo ważna nowelizacja ustaw, ponieważ uregulowała bardzo wiele spornych kwestii.

Dodaj komentarz