Zarządzanie zmianą w procesie rebrandingu

Konieczność transformacji biznesowej wynikającej z rebrandingu jest dzisiaj bardzo powszechna, jednak realizacja tego procesu niesie ze sobą szereg wyzwań. Skuteczne zarządzanie zmianą jest niezbędne, aby cały proces przebiegł sprawnie, a rebranding przyniósł oczekiwane rezultaty. W niniejszym artykule zastanowimy się, jak radzić sobie z tymi wyzwaniami.

Zarządzanie zmianą w procesie rebrandingu

Rebranding to proces zmiany bądź przemodelowania marki. Może obejmować zmiany logotypu, symboli, produktów, usług i strategii marketingu. Ustalenie środków właściwych dla wprowadzenia w życie skutecznego rebrandingu to długotrwała, innowacyjna i mądra praca. Zarządzanie zmianą w rebrandingu jest niezbędne do powodzenia procesu.

Procesy związane z rebrandingiem

Skuteczny rebranding nie ogranicza się tylko do elementów wizualnych. Wiąże się z modelowaniem, dostosowywaniem i zarządzaniem zmianą wydarzeń i procesów wiążących się z działalnością firmy. Zespół zarządzania zmianą jest ważnym składnikiem w procesie rebrandingu, ponieważ określa kierunki, w których praca powinna być kontynuowana, pomaga stronie marketingowej i operacyjnej firmy, aby w pełnym szacunku uwzględniać wszystkie wymagane do wprowadzenia nowej marki.

Czy chcesz uzyskać więcej informacji o: Jak budować kulturę rozwoju w firmie?

Proces zmiany

Zmiana jest procesem, który odnosi się do zmiany stosunków między produktami i usługami dostarczanymi przez, a dostawcami i konsumentami oferty, których wprowadzenie wymaga oddziaływania na działalność firmy. Oddziaływanie to może obejmować zmiany na poziomie procesu, produktu bądź logotypu firmy. Przyjmuje się, że proces zmiany obejmuje przede wszystkim trzy etapy: wczesny, wprowadzający i ustalający, które powinny być właściwie zarządzane w trakcie rebrandingu.

Wczesny etap zmiany

Proces zmiany rozpoczyna się od odpowiedzi na pytanie: „dlaczego mamy to zmieniać?” W tym wczesnym etapie koncentruje się na projektowaniu, oszacowaniu i wprowadzeniu programu zmiany. Jest to etap, wiem konieczne jest monitorowanie, aby upewnić się, że wytyczne, harmonogram, kontrola i zarządzanie zasobami są zgodne z zasadami zmiany, jak również odpowiednią komunikacją, wprowadzaniem i wdrażaniem zmian.

Etap wprowadzający zmianę

Etap wprowadzający obejmuje wprowadzenie zaplanowanych zmian w procesach, operacjach i usługach firmy. W tym etapie ważne jest, aby dobrze się do tego przygotować, tworząc system uwalniania energii, poprawiając postrzeganie i monitorując informacje zwrotne od pracowników, klientów i innych interesariuszy.

Etap ustalający zmianę

Ustalenie zmiany jest ostatnim etapem zmiany. W tym etapie ważne jest, aby zebrać informacje i ocenić proces, aby ocenić, czy wygenerowano pożądane rezultaty. Na tym etapie ważne jest, aby skupić się na udoskonalaniu i poprawianiu procesu za pomocą narzędzi zmiany.

Zarządzanie zmianą w procesie rebrandingu to proces składający się z kilku długotrwałych i skomplikowanych etapów. Wymaga również usług zarządania zmianą, które koordynują zmiany z założeniami misji, celów i wizji. Przed rozpoczęciem procesu rebrandingu ważne jest, aby firma oceniła wpływ wymaganych zmian na jej działalność i interesariuszy.